Wij helpen jou
aan een droombaan!

WIJ HELPEN JOU
AAN EEN
DROOMBAAN!

Algemene Voorwaarden ‘People4You Personeel en Organisatie’.

Art. 1: Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
a. People4You Personeel en Organisatie B.V.: intermediair tussen opdrachtgever en kandidaat, gevestigd te 's-Gravenzande, hierna te noemen People4You
b. Opdrachtgever: de organisatie die door People4You een kandidaat aangedragen krijgt. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.
c. Opdracht: de overeenkomst tussen People4You en de opdrachtgever waarbij People4You zich jegens opdrachtgever inspant een kandidaat te werven en te selecteren.
d. Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door People4You wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met opdrachtgever.
e. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van opdrachtgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest.
f. Bruto maandsalaris: Het overeengekomen maandsalaris inclusief vakantiegeld, 13e maand en winstdeling naar rato.
g. Jaarinkomen: Alle vast overeengekomen fiscaal belaste inkomensbestanddelen en netto representatiekosten.

Art. 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door People4You Personeel en Organisatie B.V., gevestigd te 's-Gravenzande. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd, en aldus prevaleren deze algemene voorwaarden.
2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door People4You schriftelijk zijn bevestigd.
3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van People4You is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.

Art. 3: Vrijblijvend voorstel voor opdrachtgever en overeenkomst

1. People4You stelt, voor opdrachtgever geheel vrijblijvend, kandidaten voor bij opdrachtgevers (organisaties), zonder daarbij opgave te (hoeven) doen van NAW-gegevens. Door accordering van het voorstellen van een kandidaat (per mail of anders), verklaart en erkent opdrachtgever dat kennismaking met de betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Door ontvangst bij People4You van de accordering is er sprake van een overeenkomst tussen opdrachtgever en People4You.
2. De opdrachtgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat. People4You is pas gerechtigd een bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer opdrachtgever, overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst aangaat met een door People4You aangedragen kandidaat.

Art. 4: Informatieverstrekking en Zorgvuldigheid

1. De opdrachtgever is gehouden People4You tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.
2. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door People4You is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat opdrachtgever is gehouden aan People4You binnen vijf werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen.
3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Art. 5: Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. People4You zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. People4You aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat
niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.
2. People4You is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.
3. Opdrachtgever vrijwaart People4You tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van People4You samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Art. 6: Algemene bepalingen

1. People4You zal zich, uiteraard met inachtneming van deze voorwaarden, volledig inspannen om opdrachtgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.
2. Indien de opdrachtgever een door People4You aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
3. Het is opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is opdrachtgever overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.

Art. 7: Facturen

1. Aan opdrachtgever wordt na ondertekening van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat, een factuur gestuurd. De facturen van People4You dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Blijft opdrachtgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen - ongeacht onder welke titel ontvangen - eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro.
2. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever in verzuim. Dan is People4You gerechtigd, het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.
3. Advertentiekosten: in overleg met de opdrachtgever stelt People4You een advertentie op en adviseert in mediakeuze. De kosten van advertenties komen voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 8: Bemiddelingsfee en kosten

1. Er is door opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt.
2. De bemiddelingsfee zal berekend worden op basis van de afspraak zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van People4You een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat ter beschikking.
3. Wanneer, nadat People4You de opdracht van opdrachtgever heeft gekregen voor het invullen van de werving- en selectieprocedure, een kandidaat zich op een andere wijze dan via People4You meldt bij opdrachtgever, wordt deze kandidaat door People4You meegenomen in de procedure. Dit geldt tevens voor interne kandidaten van opdrachtgever. In deze gevallen geldt hetgeen gesteld is in het eerste lid van dit
artikel.
4. In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat het volledig honorarium te voldoen.
5. Reclames ten aanzien van de gedeclareerde bemiddelingsfee dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis van People4You te worden gebracht, op straffe van verval van iedere aanspraak.

Art. 9: Nazorg en garantieregeling

Gedurende het eerste halfjaar wordt er contact onderhouden met zowel de opdrachtgever als de kandidaat.
People4You staat voor haar kwalitatieve dienstverlening. Onze professionele personeelsadviseurs doen er werkelijk alles aan om tot een juiste match te komen. Daarom heeft People4you een zeer royale garantieregeling voor haar klanten in het leven geroepen. Het totaalbedrag van 2x het bruto maandsalaris zal in drie delen worden gefactureerd.

Deel 1
Dit deel bestaat uit de helft van het totaalbedrag en dient te worden voldaan voor de indiensttreding van de desbetreffende kandidaat.

Deel 2
Dit deel bestaat uit een kwart van het totaalbedrag bij continuering van het dienstverband na één maand. Mocht u besluiten toch niet door te gaan met de betreffende kandidaat dan vervallen de 2e en 3e factuur.

Deel 3
Dit deel bestaat uit een kwart van het totaalbedrag bij continuering van het dienstverband na zes maanden. Mocht u besluiten na de zesde maand niet door te gaan met de betreffende kandidaat, dan vervalt de 3e factuur.

Rekenvoorbeeld
De kandidaat ontvangt een salaris van €2.000,- per maand.

Deel 1: € 2.000,-
Deel 2: € 1.000,-
Deel 3: € 1.000,-

Werving en selectiefee bedraagt in totaal (€2.000,- + €1.000,- + €1.000,-) = €4.000,-.

Indien de kandidaat gedurende de garantieperiode arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van ziekte of ongeval, of komt te overlijden, vervalt deze garantie. Als, naar het oordeel van People4You, de bedrijfsomstandigheden bij de opdrachtgever van dien aard zijn dat de slagingskans voor hernieuwde aanstelling te gering is, behoudt People4You zich het recht de hernieuwde opdracht niet te aanvaarden.

Art. 10: Tenslotte

1. People4You behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra People4You opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van People4You, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Art. 11: Op flexibele basis aan de slag

De algemene voorwaarden van op flexibele basis aan de slag vallen onder Nedflex B.V. (https://nedflex.nl/)
People4You gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.